§ 1 Bornholms Køre Selskab er en sportsforening, hvis formål det er at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer ved afholdelse af kørekonkurrencer, træningsarrangementer, kurser mm. samt udvide kendskabet til køresporten i øvrigt.

MEDLEMSKAB

§ 2 Som medlem kan optages enhver som Passiv eller Aktiv og Junior, der er interesseret i køresporten. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Alle medlemmer har stemmeret.

§ 3 Medlemskabet fornys årligt ved indbetaling af kontingent, der forfalder den 1. januar.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 4 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 20. november til 31. december. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt. Afstemningen sker skriftligt, såfremt det forlanges af mindst 1 tilstedeværende medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller ved avertering i øens dagblade.

Dagsorden:

Valg af stemmetæller
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
Valg af revisor og suppleant
Valg af fanebærer og suppleant
Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller af bestyrelsen, samt når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden. Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilket emne der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, der herefter indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og senest 8 dage efter anmodningen er kommet formanden i hænde.

§ 7 Bornholms Køre Selskab ledes af en bestyrelse på 5—7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

§ 8 Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2 årig periode. Bestyrelsen supplerer sig selv ved forfald indtil første generalforsamling. Der afgår hvert år 3 (4) bestyrelsesmedlemmer, første gang afgår 3 ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Selskabet tegnes af formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

REGNSKAB

§ 10 Det påhviler kassereren at føre regnskab over selskabets indtægter og udgifter, samt udarbejde status. Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.

§ 11 Det årlige regnskab tilstilles revisor senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 12 Til forandring af vedtægterne kræves, at dette godkendes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af selskabets medlemmer er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Er disse krav ikke opfyldt, skal sådanne forslag vedtages på 2 på hinanden følgende med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær generalforsamling.

§ 13 Bornholms Køre Selskab er medlem af Dansk Køre Forbund associeret Dansk Ride Forbund, hvorfor selskabet og dets medlemmer skal rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser.

§ 14 Selskabets opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst 3/4del af de afgivne stemmer. Vedrørende fordeling af selskabets formue træffes bestemmelse herom på den sidste generalforsamling.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 1979.

Johannes Kofoed (dirigent)

Ændring i § 5 vedtaget på generalforsamling, den 9. januar 2002

Del siden