Generalforsamling 2016

Generalforsamling Bornholms Køreselskab d. 24-11-2016

 25 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling. Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Jørn-Ole Klausen.

Kl. 19:00 bød formand Søren Koch alle velkommen, hvorefter dagsordenen ifølge vedtægterne blev fulgt.

  1. Valg af stemmetællere: Connie K. Olsen og Lotte Holm Petersen blev valgt.

 

  1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bent Nielsen, som blev valgt. Bent Nielsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev gennemgået, hvorefter ordet blev givet til formanden.

 

 

  1. Formandens Beretning: Søren Koch fremlagde formandens beretning. 2016 har været et spændende år, måske lidt for spændende her på det sidste. Vi har haft vores sædvanlige aktiviteter som, kørsel i hal, på bane, tømmerkørsel, Kurt Klindt, Bornholms Mesterskab og orienteringstur, igen i år var vi på Melstedgård med spændende aktiviteter, det håber jeg at vi kan blive ved med.

Jeg forstår bare ikke at man tør køre med de flotte gamle vogne uden bremser på, for hvis nu stangen eller stængerne knækker så ved jeg af erfaring, så får man en rigtig sjov køretur.

 

Vores pløjestævne måtte udsættes i 14 dage på grund af at jorden var for hård så ploven kunne simpel hen ikke komme i jorde.

 

Det faldt så sammen med anden aktivitet, nemlig kørsel med Jesper Jacobsen som strakte sig over 2 dage. Det var der nogen som blev meget kede af da de også gerne ville havde været til pløjestævne og til efterfølgende ærtegilde, andre ville gerne havde deltaget i undervisningen med Jesper, men man kan jo kun være et sted og der viser vi som lille forening vores store styrke ved at have 2 aktiviteter på samme tid både med plovkro, mad på Strøby banen og 14 dage før var der også plovkro i forbindelse med veteran traktorerne. Vi tjente penge alle 3 steder – det er godt gået.

 

Tak fordi I tog det med et smil og godt humør alle sammen.

 

Ann Sofie har frasagt sig jobbet som administrator af hjemmesiden, Claus og Hanne vil gerne have sig fritaget for at have læderholdet i år, fra Thorkild Jensen fra Bornholms Travselskab fik vi en henvendelse ang. Spiltov. Man ville gerne have 8 spiltov og omlave dem til bokse, samtidigt ville de gerne overtage resten af bygningen og stå for vedligeholdelsen.

Det synes vi 3 foreninger var en god ide såfremt vi forsat kunne bruge de eksisterende 26 spiltov og låne toiletterne ved vores aktiviteter. Men den ordning ville de kun give os i 5 år, det sagde vi nej til og så kom der ingen aftale.

Jeg kunne fortælle en lang historie om bygningen, men det tjener ikke noget formål til gengæld havde Ole Kofoed Dam og undertegnede en god dialog med Thorkild Jensen, det var ikke der problemet lå.

 

Jesper og jeg var til hovedbestyrelses møde her i weekenden på Fyn, der var bl.a. et forslag om kuskelicens – Kuske som deltager i stævner hvor der benyttes dommere fra DKF og som ikke har en national eller international licens, skal have en mini licens. Pris 100,- kr. pr. kusk pr. år.

Bestyrelsen i BKS vil betale licensen for de kuske det kommer til at dreje sig om.

Når vi snakker om DKF så må jeg opfordre til at der er flere der vil abonnerer på Køresporten ellers stopper bladet.

 

Jeg kan forstå at vi nu er startet i Rønne Ridehal og vi der lejer af Åkirkeby Ride forening, vi må så håbe at det gode samarbejde forsætter som vi havde med Åge og Poul.

 

Så vil jeg slutte med at takke alle i BKS som er med til at få foreningen til at køre. Både på de ene eller anden måde. Ingen nævnt ingen glemt, dog vil jeg sige tak til min bestyrelses kollegaer for det gode samarbejde, selv om vi kan være meget uenige, så bevare vi den gode tone og det gode kammeratskab.

 

Tak for det.

 

Katja stillede et uddybende spørgsmål vedr. kuskelicens. Det blev bekræftet at den er gældende for et år.

 

Johnny kunne ikke forstå at der var at der var sure miner pga. ændringen af pløjestævnet og ærtegildet, da det ikke havde ændret på den oprindelige tilmelding.

 

Søren understregede at der ikke var blevet nævnt noget om sure miner men i stedet at nogen var blevet ked af det, og at foreningen havde vist sin styrke ved at kunn afvikle 2 aktiviteter på samme tid.

 

Bent-Ole påpegede at der kunne havde været 3 kuske mere til undervisning hvis arrangementerne ikke havde været sammenfaldende.

 

Beretning blev herefter godkendt.

 

  1. Regnskabet: Ida Marker gennemgik foreningens regnskab som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen havde udarbejdet et budget for 2017 som blev gennemgået.

 

Der blev fremvist regnskabet fra læderholdet.

 

Ann-Mari gav en mundtlig orientering omkring kaffekassen som igen i år har genereret et stort overskud. Der var givet tilskud til foreningen til bl.a. Kurt Klindt, og Ann-Mari lå inde med et beløb på over 5000,-

  1. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået uændret.
  1. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Ingen indkommende forslag.
  1. Valg til bestyrelsen: På valg var Søren Koch, Jørn-Ole Klausen og Holger Jørgensen. Alle modtog genvalg. Karsten Olsen modtog genvalg som suppleant.

Udvalgene forsætter uændret.

  1. Valg af revisorer samt suppleant: Bent Nielsen modtog genvalg som revisor og forsætter sammen med Ann-Mari Hansen som er på valg i ulige år. Connie K. Olsen forsætter som suppleant.

 

  1. Valg af fanebærer: Johnny Jensen og Thomas Hørringsen modtog genvalg.

 

  1. Eventuelt: Søren Koch tog punktet omkring spiltov på travbanen op. Det blev en konstruktiv debat med mange forskellige synspunkter. Konklusionen blev at vi beholder spiltovene som det er nu. Det kræver at støtterne bliver repareret, hvilket Bent-Ole vil være behjælpelig med. Der er ca. 15.000,- kr. på en konto som er fælles med de øvrige ”indehavere” af spiltovene som kan bruges til vedligeholdet.

Ann-Sofie afløses af Randi som web-master

Lotte er ærgerlig over at læderholdet holder pause. Desværre har tilslutningen de sidste år været så begrænset, så den hidtidige ordning er sat i bero. Da der ikke var andre som havde tid og lyst til at løfte opgaven som vært/tovholder på læderholdet, ser det ikke ud til at komme op og køre denne vinter.

Sidst der var kørsel i Rønne ridehal var banen ikke blevet vandet og der lå mange hestepærer. Hvis det forsætter må bestyrelsen tage en snak med Rytterforeningen med henblik på at få ordnet forholdene.

Muremester pokalen som gives til et medlem uden for bestyrelsen, som yder en ekstra indsats for foreningen, blev overrakt til Katja Wiinberg.

Aktivitetskalender for 2017 blev uddelt.

 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20:13 hvor formanden takkede for dirigentens veludførte gerning samt god ro og orden.

 

Valg af udvalgsposter:

Aktivitetsudvalg: Bestyrelsen

Køreudvalg: Jesper Madsen, Katja, Lotte, Connie, Karsten, Anne, Randi og Bent-Ole.

Pløjeudvalg: Holger Jørgensen, Johnny Jensen, Bent Nielsen, Niels Andersen

Materialeudvalg: Søren Koch, Thomas, Ann-Sofie, Steen Aage og Bent-Ole.

Kulturhistorisk Udvalg: Jørn Ole Klausen, Lotte og Sabrina.

Brugskørselsudvalg: Ida Marker, Thomas, Vivian og Carina.

 

Del siden