Referat fra Generalforsamlingen 2010:

      Bornholms køre selskab

Formand Axel Hansen, Sosevejen 2, 3720 Åkirkeby Tlf.: 20292646

Generalforsamling 2010

BKS afholdt den årlige generalforsamling d.24/11-2010 i ”Rytterstuen” i VNKR

Der var mødt 22 medlemmer.

Formanden bød velkommen og startede på dagsordenen jf. selskabets vedtægter.

Valg af stemmetæller:

Valgt Alice Sommer og Søren Koch

1. Valg af dirigent

Valgt Bent Nielsen

2. Formandens beretning:

- Axel gennemgik årets mange aktiviteter.

- Vedr. ”Melstedgård” arrangementet, oplystes det, at der fremover vil blive offentlig gjort i ”Melstedsgårds” program, hvilken dato BKS vil fremvise deres fine hestevogne.

- Som noget nyt, har vi juniorkuske på tilkørselsholdet. Der opfordres til, at der tages hensyn når junior-kuskene er på banen.

- Det er på tale at rette ”Strøbybanen”, da der er en niveauforskel på 2.5 m.

Dette kan blive en bekostelig affære, derfor undersøges der om der er mulighed for, at finde et andet egnet sted, at køre i sommerperioden.

- BM i pløjning har i år været udtagelse til DM, som finder sted i oktober 2011. Hvert køreselskab må stille med 3 pløjer. BKS har hidtil givet tilskud til de 3 bedste pløjer, skal det også være aktuelt i fremtiden? Hvis der kun deltager 3 pløjer i Bornholmsmesterskabet?

Dette spørgsmål gav ikke anledning til debat.

- Der var ros til hjemmesiden og dens ansvarlige for en flot hjemmeside. Det er op til de enkelte medlemmer, selv at sørge for at få sendt det de ønsker på hjemmesiden, til Ann Sofie.

- Formandens beretning blev derefter godkendt.

3. Regnskab:

Regnskabet i balance

Der er 60 medlemmer, dette antal ligger på stabilt niveau, år for år i BKS.

Regnskabet godtaget.

4. Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet øges med 20 kr. for både aktive og passive medlemmer for året 2011/2012.

5. Indkomne forslag:

- Der er forslag vedr. ændring af udseende af BKS logo, da det nuværende ikke egner sig til forstørrelse og optryk på tøj.

Logo forslag sendes til bestyrelsen senest 15/1-11.

Kriterier for indhold af logo: Omridse af Bornholm - vogn - hest/e

På medlemsmødet laves en ekstraordinær generalforsamling, hvor der tages stilling til logo ændring.

Forslag om logo ændring vil også kunne findes på hjemmesiden og i Distrikt 6 i januar nummeret.

- Endnu et forslag gik på, at man til generalforsamlingen kan sammensætte de enkelte udvalg, i stede for først på medlemsmødet.

Dette blev vedtaget, og effektueres, fra næste Generalforsamlingen 2011.

- Der er mulighed for tilskud til deltagelse i stævner på den anden side af vandet.

Der gives 1500,- kr. til deltagelse i DM i pløjning eller kørsel, og 500,- kr. til øvrige stævner, for medlemmer af BKS, dog max 1 x året.

Dette er vedtaget af bestyrelse 16/9 2009. (jf referat 16/9 2009)

6. Valg til bestyrelse

Genvalgt blev Axel og Torben

Pernille fortsætter Katjas periode ud, da Katja er trådt ud af bestyrelsen efter eget ønske.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Connie Olsen, og Torkild Petersen valgtes som suppleant.

7. Valg af revisor og suppleant:

Bent Nielsen, Søren Koch og Lotte Holm Petersen blev alle genvalgt.

8. Valg af fanebærer og suppleant:

Jonny Jensen og Leon Skovgaard blev begge genvalgt.

9. Eventuelt:

VNKR er ved at opføre en terrænbane i Vestermarie plantage.

Forslaget lyder på at der indgås et samarbejde mellem VNKR og BKS om denne terrænbanen, både i oprettelse og vedligeholdelse.

Det vil ikke være nødvendigt at være medlem af VNKR, for at benytte terrænbanen.

Endnu et forslag lød på, om der er mulighed for at søge midler igennem ”Idrættens rejsefond”, hvis der er medlemmer som ønsker at tage til stævner uden for Bornholm.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen og samarbejdspartner for godt samarbejde, og takkede for god ro og orden under årets beretning.

Efter generalforsamlingen uddelte formanden, ”Muremesterpokalen”, for stort frivilligt arbejde i året der gik, til Anne Marie Hansen.

Anne Marie har hjulpet på frivilligt plan, for pløjesekretariatet i flere år, og har fortsat dette efter hun selv har fået hest.

Ref. Pernille Kjær Hansen

Del siden