Referat 2018

Referat af generalforsamling i Bornholms Køreselskab, torsdag d. 22. november 2018 kl. 1900 i Fritidshuset i Østermarie.

25 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling. BKS havde d. 1. november 2018: 43 medlemmer fordelt på 27 aktive, 13 passiver og 3 æres - medlemmer.

  1. Valg af stemmetællere: Alice Sommer og Ann-Sofie Olsen blev valgt.

 2. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Mogens Pedersen, som blev valgt. Mogens Pedersen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev gennemgået, hvorefter ordet blev givet til formanden.

 3.Formandens Beretning: Søren Koch fremlagde formandens beretning. Beretning omhandlede de arrangementer som var blevet gennemført, de arrangementer som med ærgrelse ikke var blevet til noget. Det var glædeligt at en enkelt kusk havde været ovre og stille til stævne, og havde været en god repræsentant for BKS. Det blev nævnt at formanden desværre var blevet  gjort bekendt med at der var blevet brugt heste til kørsel som ikke var i fodermæssig god stand, samt ikke var rent gående.

Alice Sommer stillede spørgsmål til hvor formanden havde oplysninger omkring brugen af ”dårlige” heste. Søren havde på Melstedgaard fået at vide at de skulle ligge på facebook.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 4.Regnskabet: Ida Marker gennemgik foreningens regnskab.

Bent-Ole Marker spurgte om der ville havde været underskud, hvis ikke at læder holdets beholdning var blevet medtaget i regnskabet. Ida Marker svarede nej da der også var påført tilsvarende udgifter til læder.

 

Herefter blev regnskabet godkendt.

 5. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået uændret.

 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Jesper Manley Madsen foreslog at udvalgene skulle nedlægges.

Jesper Manley Madsen fik ordet og fremlagde sine begrundelser for at ønske udvalgene nedlagt. Det var for en del år siden blevet pålagt medlemmerne at skulle tage del i et udvalg. Jesper mener ikke at udvalgene i det forgangne år har fungeret og vil derfor have bestyrelsen til at tage mere ansvaret. Samtidigt blev der gjort opmærksom på, at der ved valg til bestyrelsen var 3 ledige poster som skulle besættes og gerne af medlemmer af forskellig interesse inden for BKS.

 

Ann-Sofie Olsen argumenterede mod nedlæggelse af udvalg med begrundelse i at vigtig erfaring og viden ville gå tabt.

 

Bent Nielsen mente at Jesper var i gang med at lukke BKS.

 

Bent-Ole Marker påpegede at det motiverer medlemmerne at have medindflydelse.

 

Alice Sommer mener at udvalgene skulle gøre mindre.

 

Søren Koch spurgte om ikke at det kun var i et udvalg der var problemer.

 

Jesper Manley Madsen svarede at han ikke mente at der var nogle af udvalgene som havde fungeret og begrundede dette.

 

Dette medførte en livlig og til tider uværdig diskussion uden særlig relevans i forhold til det indkommende forslag. Dirigenten måtte til sidst lukke diskussionen, og konkluderede at den kommende bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde måtte tage stilling til om udvalgene skal bestå.

 

 7. Valg til bestyrelsen: På valg var Søren Koch, Jørn-Ole Klausen og Holger Jørgensen. Ingen ønskede genvalg.

 

Herefter Blev Ann-Sofie Olsen, Katja Natasja Wiinberg og Lotte Holm Petersen valgt til bestyrelsen. Thomas Hørringsen blev valgt som suppleant.

 8. Valg af revisorer samt suppleant: Bent Nielsen blev genvalgt som revisor og forsætter dermed sammen med Anne Marie Hansen. Connie K. Olsen forsætter som suppleant.

 9. Valg af fanebærer: Johnny Jensen og Thomas Hørringsen modtog genvalg.

 10. Eventuelt: Murermesterpokalen gik i år til Randi Madsen som tak for hendes indsats med vedligeholdelse af hjemmesiden. 2 stk. erindrings bægere blev overbragt til erstatninger for vandrepokalerne fra O-ringsturen 2016

 

Kl. 1950 blev generalforsamling afsluttet. Søren takkede dirigenten for veludført handling samt generalforsamlingen for god ro og orden.

 

Del siden