Referat 2019

Generalforsamling BKS torsdag 21. November 2019

Referat:

Formanden bød velkommen, Takker for det store fremmøde på omkring 80 % af medlemmerne (21 medlemmer + Bestyrelsen – undtagen sekretæren)

Stemmetællere vælges – Peter Mogensen + Jørn Ole Klausen

Valg af Dirigent – Søren Koch

Det bekendtgøres at Generalforsamlingen er lovlig og rettidigt indkaldt.

Formandens Beretning:

Ved sidste generalforsamling takkede tre bestyrelses medlemmer af, tre nye blev valgt. Den nye bestyrelse konstituerede sig. Der var debat omkring nedlæggelse af udvalg ved generalforsamlingen, men disse blev bevaret. Aktiviteter det forgangne år: Indendørs kørsel om søndagen, der var ikke nok tilslutning til til-kørsel. Maratoncup og Påskestævne afholdt. Bøf og Bowling, socialt arrangement. 2019 var året med 40 års Jubilæum, blev fejret med medlemsaften, hvor der blev serveret boller og lagkage, set på gamle billeder, film mm. Ud over dette var der Løvspringstur, aftentur, Løvfaldstur. Desværre blev Melstedgård turen aflyst pga vejret. Flere kuske har været på Fastlandet, hvor der er deltaget i Kørestævner, ferieuge samt pløjestævne – der ønskes tillykke med flotte resultater.

Kasseren fremlægger regnskab: (se Bilag 1)

Der er kommentarer på, at der ses overskud ved alle kuskearrangementer, spørgsmål om egenbetalingen er sat for højt?   -    Der svares at der er modtaget for stort tilskud fra DKF på 4500 kr, hvilket umiddelbart er uberettiget, da underviser Klaus Petersen ikke står på UV listen og derfor ikke gives tilskud til.

Det er kommentar på at BKS vel ikke er en forretning eller en sparekasse, men derimod en forening der skal støtte kørsel. Der er nu set to regnskabsår med overskud på nu i alt omkring 10.000 kr

Der kommenteres på hvorfor man ikke giver tilskud til Hallejen, hvorfor det skal være fuld brugerbetaling?? Man bør passe på de kuske der er tilbage i foreningen, samt gøre det attraktivt for nye kuske.

Der er kommentar på at medlemmerne har tillid til bestyrelsen, at man ikke ønsker at der genereres overskud.

Der antydes at bestyrelsen har noget at arbejde med…..

Der spørges ind til instruktørlisten, der underrettes om at bl.a Jesper og Kurt står på listen.

Der redegøres for at der er en pulje på 30.000 kr i DKF, hvor lokalselskaber kan søge tilskud til undervisere, umiddelbart var det kun BKS og et jysk køreselskab der søgte sidste år.

Der spørges ind til Kurt’s pris – Jesper redegør for denne.

Der kommenteres på at der har været medlems fald – der redegøres for at der på nuværende tidspunkt er 2 aktive medlemmer og et passivt medlem der er udgået, men der er også kommet et nyt medlem.

Regnskabet godkendes!

Kontingent besluttes fortsætte uændret.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Valg til Bestyrelsen:

Jesper Madsen - Genvælges

Ida Marker - Genvælges

Thomas Hørringesen - Genvælges som suppleant

Revisor Anne Marie Hansen Genvælges

Revisor supl. Connie Olsen – Genvælges

Fanebærer: Johnny Jensen udtræder – Thomas Høringsen overtager Fanebærer posten

FaneVagt: Peter Mogensen ny-valg

EVT:

Tanja; Ked af at BM blev aflyst – beder bestyrelsen allerede nu få det planlagt!   Spørger om der kunne arbejdes på en Dressur cup (evt kør for en dommer), snak om det skal være sommer eller vinter, at man kan bruge vores lokale dressurdommere.

Steen Aage; foreslår at man også kører dressur ved maratoncupperne.

Bent Ole; Påpeger aldersfordelingen i BKS, mener ikke at nogle af de fremmødte der mangler noget, men at man skal anvende overskudet på at få nye medlemmer til foreningen.

Tanja; peger på Ponytravkuskene som jo er passive om vinteren..

Ida; fortæller at hun allerede har dialog med formanden fra ponytravklubben, at der skal laves en specialdag for pony trav kuskene, uden deltagergebyr, men med præmier. Der tales om at de skal have en special klasse ved maratoncup.

Alice; efterlyser ungdommen..

Randi; Obs forsikrings forholdene….

Aktivitetskalenderen afsløres – se billag 2

Jesper;  foreslår at man får Jesper til at dømme et dressur program næste gang han kommer, man vil nok hellere have undervisningen…. Det afsløres at undervisningsweekenden med Jesper J bliver næsten gratis når han kommer til Marts 2020. 

Der foreslås at hvis Jesper J skal dømme, bør en af vores lokale dressurdommer bedes om at være dommersekretær for ham, der læres meget ved dette….

Jesper; Oplyser om at Johnny Jensen også udtræder at Pløjeudvalget og der må vælges et nyt medlem til denne post.

Jesper Takker dirigenten.

Murermestepokalen; tildeles et medlem af BKS som har ydet en ekstra indsats for foreningen. Randi fik den sidste år for sit arbejde som Webmaster, hun aflevere pokalen og får en minde-pokal.   I år tildeles pokalen til Thomas, som har ydet en stor indsats i forhold til et nyt medlem, Julie, som har tilkørt sin Hest.

Der takkes for god ro og orden!

Kaffen er selvbetjening!!!!

Del siden