Generalforsamling Bornholms Køreselskab d. 23-11-2017

 

 23 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling. Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Jørn-Ole Klausen.

Kl. 19:00 bød formand Søren Koch alle velkommen, hvorefter dagsordenen ifølge vedtægterne blev fulgt.

  1. Valg af stemmetællere: Ann-Sofie K. Olsen og Katja Wiinberg blev valgt.

 

  1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bent Nielsen, som blev valgt. Bent Nielsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev gennemgået, hvorefter ordet blev givet til formanden.

 

 

  1. Formandens Beretning: Søren Koch fremlagde formandens beretning. 2017. Der har været afviklet mange arrangementer. I år har vi også haft 2 kuske af sted til Ullerup. Desværre har det også været nødvendigt at aflyse et par arrangementer pga. sygdom. Bestyrelsen har fungeret godt og BKS har været repræsenteret ved Køreforbundets seneste hovedbestyrelses møde.

 

Beretning blev godkendt.

 

  1. Regnskabet: Ida Marker gennemgik foreningens regnskab som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen havde udarbejdet et budget for 2018 som blev gennemgået.

 

Der blev ikke fremvist regnskabet fra læderholdet, da der ikke har været aktivitet det forgangne år.

 

Kaffekassen havde igen i år genereret et stort overskud.

  1. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået uændret.
  1. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Ingen indkommende forslag.
  1. Valg til bestyrelsen: På valg var Ida Marker og Jesper Manley Madsen. Begge modtog genvalg. Karsten Olsen ønskede ikke at forsætte som suppleant. Katja Wiinberg blev valgt som suppleant.

Udvalgene blev ændret og ser nu således ud:

 

Aktivitetsudvalg: Bestyrelsen.

 

Pløjeudvalg: Holger Jørgensen, Johnny Jensen, Bent Nielsen og Ann-Sofie k. Olsen.

 

Køreudvalg: Jesper Manley Madsen, Lotte Holm Petersen, Karsten Olsen, Anne Liland, Pernille K. Hansen. Katja Wiinberg og Bent-Ole Marker.

 

Materialeudvalg: Ida Marker, Bent-Ole Marker, Thomas Hørringsen, Peter Holm Mogensen, Lotte Holm Petersen og Sabrina Holm Sørensen.

 

Kulturhistoriskudvalg: Jørn Ole Klausen, Ann-Sofie K. Olsen og Steen-Aage Olsen.

 

Brugskørseludvalg: Søren Koch, Thomas Hørringsen og Vivian Munch Petersen (Tania Karlshøj)

  1. Valg af revisorer samt suppleant: Anne-Mari Hansen modtog genvalg som revisor og forsætter sammen med Bent Nielsen som er på valg i lige år. Connie K. Olsen forsætter som suppleant.

 

  1. Valg af fanebærer: Johnny Jensen og Thomas Hørringsen modtog genvalg.

 

  1. Eventuelt: Lotte Holm Petersen har undersøgt lidt omkring mulighed for at flytte kørebanen til arealet omkring Produktionshøjskolen. Lotte ville gerne høre hvad generalforsamlingen synes om ideen med at flytte. Der var herefter en kort debat hvor der blev argumenteret både for og imod. Konklusionen blev at bestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne og der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Søren Koch, Jesper Manley Madsen og Lotte Holm Petersen.

 

På opfordring fra Ida Marker, berettede Lotte om turen til Ullerup.

 

Ann-Sofie K- Olsen kunne godt tænke sig at der kom gang i tømmerkørsel igen. Brugskørseludvalget tog dette til efterretning. En forespørgsel blandt de fremmødte, viste at 5-6 var interesseret.

 

Søren Koch oplyste at Klaus gerne ville holde åbent en gang imellem hvis nogen ønskede at købe materialer fra læderholdet. Det var lidt usikkert hvornår og hvordan. I stedet tilbød Bent-Ole Marker at være vært for lædersyning en til to gange om måneden. Søren Koch og Bent Nielsen tager i nærmeste fremtid ud og afhenter foreningens materialer samt revidere regnskabet, hvorefter læderholdet overdrages til Bent-Ole Marker.

 

Muremester pokalen som gives til et medlem uden for bestyrelsen, som yder en ekstra indsats for foreningen, gives til Mogens Pedersen.

Aktivitetskalender for 2018 blev uddelt.

 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20:34 hvor formanden takkede for dirigentens veludførte gerning samt god ro og orden.

 

Del siden